top of page

Tüzük

Aktif Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Resmi Senedi

 

MADDE 1: VAKFIN ADI: Aktif Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı’dır. İşbu resmi senette sadece “Vakıf“ olarak anılacaktır.

MADDE 2: VAKFIN MERKEZİ: Vakfın merkezi İstanbul İli, Bağcılar İlçesinde olup, adresi Yüzyıl Mah. Veyselkarani Cad. 38. sok. no: 51‘dir. Yönetim kurulu kararıyla vakfın adresi değiştirilebilir. Vakıf, yönetim kurulunun kararı ve ilgili makamların izniyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler açılabilir. Şubelerin çalışma ve hesap usulleri ile ilgili yönetmelikler yönetim kurulunca tayin ve tespit edilir.

 

MADDE 3: VAKIF AMACI: Vakfın amacı;

a) yetenekli fakat maddi olanaklardan yoksun olan yerli, yabancı ve özellikle son zamanlarda çeşitli sebeplerle ülkemize iltica etmiş olan mülteci çocukların eğitim ve öğrenimlerini sağlayabilmeleri için yardım etmek, onları bu suretle ülkemize ve insanlığa kazandırmak,

b) her alanda ilim adamı yetiştirilmesini teşvik etmek, bu hususun gerçekleşmesi için gerekli bütün imkânları sunmak,

c) yurt içi ve dışında tabii, ekonomik veya farklı sebeplerle çaresizlik içinde olanlara, yetimlere maddi ve manevi yardımcı olmaktır.

 

MADDE 4: VAKFIN FAALİYETLERİ: Vakıf, amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

a) Her seviyede eğitim, kültür, ilmi-fikri araştırmaların yapılacağı eğitim merkezleri oluşturmak, anaokulları, ilk, orta ve yüksek öğretim kurumları, enstitüler, üniversiteler kurmak ve işletmek,

b) Öğrencilerin ve araştırmacıların barınmasını sağlamak için yurtlar açarak bunları işletmek,

c) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim (orta eğitim, lisans, yüksek lisans, doktora vb.) yapmalarını sağlamak,

d) Her alanda ilim adamı yetiştirilmesi için öncelikle araştırma imkânları ile burslar temin ederek maddi ve manevi yardımlarda bulunmak ve gerekli programlar hazırlayıp uygulamak,

e) Yurt içi ve yurt dışı ilmi eğitim öğretim amaçlı seyahatler düzenlemek,

f) Ulusal ve uluslar arası düzeyde seminer, konferans, panel, sempozyum ve dersler tertip etmek,

g) Bu faaliyetleri yürütebilmek için, gerek yurt içi gerekse yurt dışından yönetim kurulu tarafından uygun görülen konuşmacı ve öğretmenler temin edip bunların ihtiyaç ve maaşlarını karşılamak,

h) Öğrencilerin fikri çalışmalarını teşvik etmek için broşür, dergi, gazete, kitap vb. basmak, yayınlamak ve dağıtmak,

i) Yönetim Kurulun tespit ettiği yurt içi ve dışında tabii, ekonomik veya farklı sebeplerle çaresizlik içinde olanlara, yetimlere ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,

j) Bu hususlarda faaliyet yapan inisiyatiflerle kooparasyon kurmak,

k) Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için çeşitli kaynak oluşturma faaliyetleri gerçekleştirmek.

 

MADDE 5: VAKFIN MAL VARLIĞI: Vakfın ilk kuruluş mal varlığı kurucular tarafından vakfa tahsis olunan 60.000 TL / altmış bin Türk Lirası olup kurucu üyelerden Yusuf Kara adına Kuveyt Türk bankasında kayıtlı olan 94081759 no’lu hesapta dondurulmuştur. Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara; bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu ve benzeri faaliyetlerden elde edeceği her türlü geliri mal varlığına katar. Siyasi partilerden ve kaynağı belli olmayan yerlerden gelen maksatlı para veya bağışlar kabul edilmez.

 

MADDE 6: VAKFIN ORGANLARI: Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Mütevelli Heyeti

2- Yönetim Kurulu

3-Denetim Kurulu

 

MADDE 7: MÜTEVELLİ HEYETİ: Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı gerçek kişilerden oluşan 3 kişidir.

Mütevelli heyet üyeliğinin; ölüm, istifa veya başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere yönetim kurulunca teklif edilen ve mütevelli heyet tarafından kabul edilen kişiler seçilir. Vakfa önemli hizmet ve katkıları olanlar, mütevelli heyet kararı ile mütevelli heyet üyeliğine alınabilir.

 

MADDE 8: MÜTEVELLİ HEYETİ GÖREV VE YETKİLERİ: Mütevelli heyeti vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

 a) Yönetim kurulunu seçmek,

 b) Denetim kurulunu seçmek,

c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

h) Vakfa yeni mütevelli heyet üyelerini seçmek,

i) Yönetim kurulu tarafından ihracı istenen mütevellilerin ihraç işlemleri hakkında karar vermek,

j) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

 

MADDE 9: MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTILARI: Mütevelli heyeti toplantıları ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Mütevelli heyeti, yönetim kurulunun çağrısı ve hazırlayacağı gündem doğrultusunda her yıl Temmuz ayında olağan olarak toplanır. İlk toplantısını Vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapar. Yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üye tam sayısının yarısından bir fazlasının yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Mütevelli heyeti toplantıları; mütevelli heyetçe seçilecek bir başkan, bir başkan yardımcısı ile bir sekreterden oluşan divan tarafından yönetilir.

b) Mütevelli heyeti toplantısı yeter sayısı üye tam sayısının üçte ikisi (2/3) olup karar yeter sayısı ise toplantıya katılan mütevellilerin çoğunluğudur. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamadığı takdirde bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde ikinci toplantı yapılır ve katılan mütevellilerle çalışmalara başlanır. Vakıf senedinin değiştirilmesi üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) olumlu oy vermesiyle mümkündür.

c) Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya taahhütlü mektup, telefon, SMS, elektronik posta gibi iletişim araçlarından en az biri kullanılarak duyurulur.

d) Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

e) Her mütevellinin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelmeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

f) Mütevelliler, mazeretsiz birbirini takip eden üç (3) yıl içinde düzenlenen toplantılara katılmadıkları takdirde yönetim kurulunun önerisi ve mütevelli heyet kararıyla, mütevelli sıfatlarını kaybederler.

 

MADDE 10: YÖNETİM KURULU: Yönetim kurulu ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki (2) yıllığına seçilecek beş (5) asil ve iki (2) yedek üyeden oluşur. Beş (5) kişilik Yönetim kurulu üyelerinden en az ikisinin (2) mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Yönetim kuruluna vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden her hangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağırılır. Yönetim kurulu başkanı aynı zamanda vakıf genel başkanıdır. Genel başkan ve yönetim kurulu üyeleri, görev süreleri dolduğunda aynı görevlere tekrar seçilebilirler.

b) Yönetim kurulu üyeleri ayda bir olağan olarak toplanır. Genel başkan veya iki (2) üyenin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu olağanüstü toplanır. Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının beşte üçü (3/5) olup kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya üç (3) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi yönetim kurulunun önerisi ve mütevelli heyet kararıyla bu görevden alınır.

 

MADDE 11: YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ: Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:

a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve icraya geçirir,

b) Mütevelli heyetçe belirlenen yıllık bütçe ve genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda vakıf yönetimi için gerekli yönetmenlik iç tüzükleri hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar,

c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar, vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, vakfın yıllık mali bütçesini ve bilançosunu hazırlayıp her yıl mütevelli heyetine sunar, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar. Karar defterleri, gelen giden evrak defteri, muhasebe defteri ve mevzuatın gerektirdiği diğer defterleri usulüne göre tutar. Vakfın mali işlerini ve bütçe uygulamasını genel muhasip sağlar,

d) Gerekli hallerde çeşitli komisyonlar kurarak çalışmalarda bulunur, görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla gerektiğinde vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturur, vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin edip gerektiğinde görevlerine son verir,

e) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçi ve yurtdışında şube ve temsilcilikler açılmasına ve kapatılmasına karar verir, şube yönetmelikleri hazırlar, şube faaliyetlerini denetler, irtibat bürosu yönetmelikleri hazırlar, açmak ve faaliyetlerini denetler,

f) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir. Vakfın bütün yazışmalarını idare, yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak ve kararları deftere geçirmek genel sekreterin görevidir.

 

MADDE 12: VAKFIN TEMSİLİ: Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

 

MADDE 13: DENETLEME KURULU: Denetim kurulu ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe en az biri (1) kendi içinden olmak üzere iki (2) yıl için seçilecek üç (3) kişiden oluşur. Ayrıca bir (1) yedek üye seçilir. Bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

b) Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az on beş (15) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

c) Denetleme kurulu üyeleri gerektiğinde oy kullanmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Denetleme kurulu oybirliğiyle mütevelli heyetini olağanüstü toplantıya çağırabilir.

 

MADDE 14: HUZUR HAKKI: Kamu görevlileri dışında yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

 

MADDE 15: VAKFIN GELİRLERİ: Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız yurtiçi ve yurtdışından gelen bağışlar ile yardımlar,

b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler,

c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler,

d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler,

e) Ulusal, uluslararası fonlardan alınacak hibeler.

 

MADDE 16: VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER: Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi (2/3) vakfın amacına uygun faaliyetleri hayata geçirmeye, kalanı yönetim ve idame giderleriyle ihtiyata ve vakfın mal varlığını artırıcı yatırımlara kullanılır.

 

MADDE 17: RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ: Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az birinin (1) yazılı teklifi üzerine mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve yetkili makamların kararı ile yapılır.

 

MADDE 18: VAKFIN SONA ERMESİ: Vakfın sona ermesi ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Vakıf amacına ulaşmak için yeterli olanaklara sahip olamaz hale gelmiş ve bu durum düzeltilemez nitelikteyse yönetim kurulunun da önerisi dikkate alınarak mütevelli heyet kararıyla vakfın feshine karar verilebilir. Ancak bu durumda dahi mütevelli heyetçe vakfın imkânları toplanarak bu malvarlıklarının daha dar bir alanda kullanılarak amaçların kısmen de olsa hayata geçirilmesini hedeflemek esastır.

b) Mütevelli heyetin fesih kararı alması durumunda fesih işlemleri için mahkemeye başvurulur. Mahkemece fesih işlemleri başlatıldığında mütevelli heyeti tasfiye kurulu olarak görev yapar. Mahkemenin tasfiye kurulunun mütevelli heyeti dışında üyelerden oluşturulmasını istemesi durumunda mütevelli heyet yeni bir kurulu mahkemeye önerir.

c) Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının tamamının onayı ile mümkündür.

d) Vakfın feshi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

bottom of page